Sjældne Diagnoser har i lighed med andre patientorganisationer indgivet høringssvar til lovforslaget om ændring af Servicelovens voksenbestemmelser – et lovforslag der har bragt sindene i kog.

Lovforslaget har fået handicaporganisationer op af stolene og til tastaturet, hvilket har affødt en vældig debat i dagspressen. På baggrund af den megen røre inviterede Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold alle høringsparter til teknisk gennemgang af lovforslaget. Sjældne Diagnoser har fulgt debatten tæt og var repræsenteret med en medarbejder fra sekretariatet. På mødet fremlagde ministeriet nøje lovforslaget og svarede på konkrete spørgsmål til de ændrede bestemmelser. Budskabet var, at der med den nye målgruppetilgang, udelukkende var tale om et pædagogisk greb, som ikke ville få konsekvenser for den kommunale visitation af borgerens konkrete tilbud.

Hvad mente ”de andre”?
Denne betragtning vandt efter alt at dømme ikke genklang hos Danske Handicaporganisationer og LEV. Begge organisationer satte med deres høringssvar, spørgsmålstegn ved borgernes fortsatte retssikkerhed og støttemuligheder. Dét som organisationerne særligt var betænkelige ved, var forslaget om målgruppetilgangen, hvor ydelserne kobles til 3 generelle målgrupper:

  1. Personer med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer eller personer, som er i risiko for at udvikle lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer.
  2. Personer med få, afgrænsede og relativt enkle hjælpebehov.
  3. Personer med varig og/eller betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Med målgruppe tilgangen frygtede man en øget risiko for kassetænkning og fejlplacering.

Hvad mente vi?
Sjældne Diagnoser delte ovenstående bekymringer. Derudover, som det fremgår af høringssvaret, så stillede vi skarpt på, hvilke konsekvenser lovforslaget om ændringer af servicelovens voksenbestemmelser kunne få for borgere med en sjælden sygdom eller handicap. Vi udpegede 3 problemstillinger:

  • Forringelse af sjældne borgeres retssikkerhed
  • Øget forskel i kommunernes sagsbehandling
  • Forlænget sagsbehandlingstid

Læs Sjældne Diagnosers høringssvar her>>

Vi er blevet hørt!
Ifølge DR Nyheder har Socialminister Manu Sareen trodset sit politiske flertal og trukket lovforslaget tilbage. Det er en fantastisk nyhed og den fortæller os, at det arbejder vi gøre på den politiske bane virkelig nytter.

Læs nyheden her>>