TrygFonden har doneret penge til Sjældne Diagnoser, så der kan etableres et kursus for frivillige foreningsvejledere. Formålet med kurset er at rekruttere og opkvalificere frivillige vejledere til at understøtte de sjældne borgeres livskvalitet og handlekraft.

Kun få ved, hvordan det er at leve med sjælden sygdom og handicap. Derfor spiller de sjældne borgeres foreninger en stor rolle – det er her, man får kontakt med ligestillede og det er netop dét, der efterspørges allermest, når man rammes af sjælden sygdom. Det kan være med til at bekæmpe utrygheden og usikkerheden ved at skulle håndtere et liv med en kronisk lidelse og genskabe den enkelte families handlekraft.

Hvorfor Frivillig Sjældne-vejledning?

En vejlednings- og støtteindsatsen fra én, der har egne, unikke erfaringer at bidrage med, kan gøre de sjældne familier mere selvhjulpne i hverdagen. Det er tidligere opgjort, at foreningernes medlemmer benytter foreningens rådgivningstilbud mere end de benytter samtlige andre rådgivningstilbud, der findes, tilsammen.

Langt de fleste af Sjældne Diagnosers 48 medlemsforeninger drives på rent frivillig basis. Og i mange foreninger er der bestyrelsesmedlemmer eller andre, der stiller sig til rådighed som sparringspartnere, ressourcepersoner eller på anden vis – det er dem, vi kalder for de frivillige foreningsvejledere.

Foreningsvejlederkursus på vej

Men hvem hjælper de foreningsvejledere, der hjælper andre? Det gør deres forening – og nu kan Sjældne Diagnoser også bidrage takket være en donation fra TrygFonden.

Sjældne Diagnoser afholdt i 2008 foreningsvejlederkurser, som var meget efterspurgt af medlemsforeningernes frivillige vejledere. Kurserne var et led i et satspulje-finansieret projekt om sjældne borgeres retssikkerhed i den nye, kommunale struktur. Siden da er mange foreningsvejledere og mange foreninger kommet til – og der har gennem de seneste 2-3 år været et tiltagende ønske om nye kurser.

Formålet med kurset vil være at opkvalificere de frivillige vejledere til at understøtte de sjældne borgeres livskvalitet og handlekraft. Formålet er også at fastholde og rekruttere nye og flere foreningsvejledere og at understøtte netværk på tværs af foreningerne.

Sjældne Diagnoser har ikke bevillinger til at afholde kurser – derfor er det med stor glæde, vi har modtaget en donation hertil fra Trygfonden.

Det nye foreningsvejlederkursus forventet afholdt primo 2015.

Læs mere om TrygFonden her >>

 

Skrevet d. 2. juni 2014